دستگاه سري تراش در دانیال صنعت آرین

دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی

اطلاعات بیشتر

دستگاه سری تراش برای تولید قطعات سری و تیراژ بالا 

از این دستگاه ها تعداد 6 عدد با مارکهای Index و Tornos و ... 

در کارگاه های شرکت با دقت های تا 0.03mm  جهت تولید قطعات

مصرفی و تیراژ بالا موجود است.