کوانتومتر سه پايه در دانیال صنعت آرین

دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی

اطلاعات بیشتر

دستگاه کوانتومتر مارک اسپکترو سه پایه