تجهيزات ريخته گري در دانیال صنعت آرین

دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی

اطلاعات بیشتر

تجهیزات ریخته گری معمولی

کوره های ذوب به روش القایی با ظرفیت 100 الی 10000 کیلوگرم 

تجهیزات کامل قالب گیری و ریخته گری 

خط بازیابی ماسه و ماسه سازی

 مدلسازی به کمک دستگاه های CNC