اينترفرومتري در دانیال صنعت آرین

دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی

اطلاعات بیشتر

این دستگاه جهت اندازه گیری میزان خطای عدم تختی و عدم توازی سطوح دقیق و صیقلی استفاده میشود.