سنگ محور 3 متري در دانیال صنعت آرین

دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی
دانیال صنعت آرین - ماشین کاری -چرخ دنده -جناقی

اطلاعات بیشتر

سنگ زدن شافت جکهای هیدرولیکی تا طول 3 متر و قطر 40 سانتیمتر