• دسته بندی: اسکلت فلزی

  • تاریخ طراحی: سه ماهه دوم 1382

  • تاریخ تولید: 1383-1384

  • مشتری: مجتمع فولاد مبارکه