• دسته بندی: ريخته گري دقيق

  • ابعاد محصول: از وزن 5 الی 600 گرم

  • تاریخ طراحی: دی ماه 1395

  • تاریخ تولید: بهمن ماه 1395

  • مشتری: پزشکی – ادوات کشاورزی – صنایع فولاد