مشخصات فردی


  متاهلمجرد

  وضعیت نظام وظیفه


  دارای کارت پایان خدمتدارای کارت معافیتهیچ کدام

  ارتشسپاهنیروی انتظامیوزارت دفاع

  سوابق تحصیلی


  خیربله

  سوابق کاری

  به ترتیب از آخر

  میزان آشنایی به زبانهای خارجی

  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  میزان تسلط به کامپیوتر


  ضعیفمتوسطخوبعالی

  سوابق دوره های آموزشی


  ارائه سمینارتدوین کتاب یا مقاله علمیسایر فعالیت های علمیهیچ کدام

  اطلاعات تکمیلی


  تمام وقتپاره وقتخارج از مرکز

  خیربله

  خیربله

  خیربله

  خیربله

  خیربله
  دو نفر از اشخاصی که شما را به خوبی میشناسند و هیچگونه نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمایید:

  پیشنهادیبرابر ضوابط شرکت