• دسته بندی: چرخدنده

  • ابعاد محصول: D700X 1470 mmِ

  • تاریخ طراحی: مرداد 1388

  • تاریخ تولید: اردیبهشت 1389

  • مشتری: گروه ملی فولاد اهواز